Angora Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
 
   
     

Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı

Telafi Edici Vergi

2013/2 Kull.Kılavuzu

Dahilde İşleme İzninde Süre

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

KKDF Takas Konulu Genelge

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması

2013/5414 sayılı karar

30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi

Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında

Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında

Web sitemiz yenilenmiştir.


 
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
T.C. Merkez Bankası
Gümrük Müşavirleri Derneği
 


 

 

Bizden Haberler
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2013/6)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahildeİşleme Rejimi Tebliği

(İhracat: 2006/12)’nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Firmaların;

a) 22 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç

belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

b) 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden dahilde işleme izin

belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda

Bakanlığa,

c) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek

süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre

almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün

kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan

itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine, müracaat etmeleri gerekir.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine

oranının en az % 25 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerdeüretimin % 25’ inin

tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre

verilebilir.” MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde

elektronik ortamda Bakanlığa,” MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın

tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyeti veüretimin veya ihracatın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25 olması kaydıyla, ilgili izne orijinal izin

süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.” MADDE 5 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde

elektronik ortamda Bakanlığa,” MADDE 6 – Aynı Tebliğin ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 4

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131009-14.htm 09.10.2013MADDE 7 – Aynı Tebliğin ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-3

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Dahildeİşlemeİzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden

ilgili firmaya gönderilmişse)

2 – Gümrük beyannameleri asılları (*)

3 – Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4 – İhracat listesi (Ek-5)

5 – İthalat listesi (Ek-6)

6 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve

sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)

(**)

7 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

8 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

9 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

10 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

11 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12 – Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir

serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde

işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme

izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest

bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek

tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci

maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15 – Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli

mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16 – Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 2 / 4

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131009-14.htm 09.10.2013(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra

Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir.

Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda

ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu

her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün

bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile

ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi

gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün

bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili

kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan)

tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun

düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde

alınması şartı aranmaz.

NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel

sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel

Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.

Ek-4

DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı 2- İhracata ilişkin gümrük beyannameleri asılları (*)

3- Ekspertiz raporu (İzin süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme iznine ilişkin beyanname tarih

ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik

edilmiş) (**)

4- Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

5- A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

6- Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

7- Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

8- Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

9- Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest

bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

10- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde

işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden

yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 3 / 4

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131009-14.htm 09.10.201311- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak

(İzin kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde

belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra

Dahildeİşlemeİzni sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşlemeİzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün ithal edilen eşyadan elde edilmediğine

ilişkin karinelerin bulunması halinde istenir. İzin kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık

gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir.

Ayrıca, izin kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin

alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte

olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve

sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin

veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin izin süresi

içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurum yetkilileri tarafından izin süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla

(ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı

tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz

raporunun izin süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

NOT: Gerekli görülmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya

gümrük idarelerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

Diğer Haberler
  Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı
  Telafi Edici Vergi
  2013/2 Kull.Kılavuzu
  Dahilde İşleme İzninde Süre
  2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
  KKDF Takas Konulu Genelge
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
  14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.
  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
  Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması
  2013/5414 sayılı karar
   30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
  5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
  KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi
  Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında
  Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında
  Web sitemiz yenilenmiştir.

 
   

2013 © Angora Grup Gümrük Müşavirliği Tic.Ltd.Şti.